Zľava až 50% na prvých 12 mesiacov!
Mám záujem o túto zľavu

Tribunal, softvér pre právnikov

Riešiť susedské, manželské aj zamestnanecké vzťahy nemusia iba súdy, ale tretie osoby - mediátori. Sú komunikačným mostom medzi dvoma stranami v spore, ktorý vznikol z ich zmluvného alebo iného právneho vzťahu. Riešenie sporov mediáciou umožňuje zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov. S takýmto postupom však musia súhlasiť obe strany. Dnes sa v mediácii môžu využívať nielen osobné konzultácie, ale i komunikácia cez online prostredie. Úspech závisí od ochoty oboch strán. Ak prevládajú negatívne emócie, komunikačné bariéry a všeobecná nevôľa, mediáciu sa neoplatí začínať.

Mediácia sa využíva najmú v občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodnoprávnych a pracovnoprávnych veciach. Ide najmä o spotrebiteľské spory, nevrátenie pôžičiek či úpravy rodičovských práv a povinností alebo majetkové otázky pri rozvode.

Mediáciu môžu využiť obe strany, ktoré sú v spore. Odporučiť ju môže aj súd podľa paragrafu 9 odst. 1 OSP. Mediátor je fyzická osoba, ktorá je zapísaná v zozname mediátorov Ministerstva vnútra SR. Viazaný je mlčanlivosťou, v spore vystupuje neutrálne a nezávisle. Sporné strany zúčastňujúce sa na mediácii musia s mediátorom uzavrieť dohodu o začatí mediácie podľa § 14 ods. 1 Zákona o mediácii. Povinnosťou mediátora je zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré v súvislosti s mediáciou získal.

Pri mediácii sa samotní účastníci sporu stávajú priamo zodpovední za výsledok, hľadajú riešenia s pomocou kvalifikovanej avšak nestrannej osoby - mediátora. O výsledku teda nerozhoduje mediátor. Ten len prostredníctvom sociálno-psychologických znalostí a zručnosti smeruje obe strany k tomu, aby vyjadrili svoje problémy a navrhli možné riešenie. Jeho úlohou je vytvárať atmosféru, ktorá obom stranám umožní vyjadriť v čom presne vidia svoj problém a a ako si predstavujú riešenie. Výsledkom je dohoda prijateľná pre obe strany. Pre obe by sa mala stať výhrou. Výhodou tohto procesu je flexibilita, nižšia nákladovosť a súčasne aj nižšia formálnosť. Negatívom mediácie je to, že k nej nemožno nútiť. Obe strany musia súhlasiť s takýmto alternatívnym riešením.

Centrum príslušného súdu poskytuje občanom informácie o možnosti riešenia sporu prostredníctvom mediácie. Pre takýto postup je potrebné podať žiadosť o postúpenie sporu na mediáciu.

Mediátor musí spĺňať zákonom stanovené náležitosti, ktorými sú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, získané vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osvedčenie o úspešnom absolvovaní odbornej prípravy mediátora.

Softvér Tribunal je špeciálne navrhnutý pre právnikov, advokátov, právne oddelenia alebo mediátorov. Dlhodobý vývoj prebiehajúci v úzkom spojení s praxou priniesol softvér, ktorý ponúka najširšie množstvo funkcií pre vedenie právnej alebo advokátskej agendy. Tribunal je unikátne softvérové riešenie určené pre samostatných advokátov alebo advokátske kancelárie. Hlavným cieľom Tribunal-u je urýchliť a sprehľadniť papierovú agendu každého právnika alebo koncipienta.

« Späť na zoznam článkov