Zľava až 50% na prvých 12 mesiacov!
Mám záujem o túto zľavu

Tribunal, softvér pre právnikov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Spoločnosť WAI s.r.o so sídlom Veterná 20, 921 01 Piešťany, SR, IČO 45 696 187, (ďalej len ako „spoločnosť“) ako prevádzkovateľ týmto v súlade so svojou informačnou povinnosťou v zmysle článku 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie EÚ“) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) poskytuje dotknutým osobám nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľom. Dotknutou osobou sa rozumie identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú predmetom spracúvania.

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

WAI s.r.o
Veterná 20
921 01 Piešťany

IČO: 45 696 187

Tel.: 0908 897 149
Email: info@wai.sk

Spracúvanie Vašich osobných údajov našou spoločnosťou

Spoločnosť ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré nám poskytla dotknutá osoba pri akomkoľvek písomnom alebo inom styku alebo komunikácii s pracovníkmi spoločnosti alebo jej subdodávateľmi.

Spoločnosť môže osobné údaje získať aj nepriamo a to pri výkone svojej činnosti a dodávake služieb svojim klientom.

Spoločnosť spracúva aj osobné údaje svojich zamestnancov, bývalých zamestnancov, dohodárov, študentov brigádnikov/praktikantov a uchádzačov o zamestnanie.

Niektoré spracovateľské činnosti s Vašimi osobnými údajmi môžu vykonávať aj sprostredkovatelia poverení spoločnosťou (naši subdodávatelia). Pred ich poverením dôsledne overujeme, či spĺňajú požiadavky organizačného a technického charakteru z hľadiska zaistenia bezpečnosti spracúvania Vašich osobných údajov podľa Nariadenia EÚ.

Spracúvanie osobných údajov bude vykonávané na jeden alebo viacero účelov uvedených nižšie, pričom spracúvanie na každý jednotlivý účel bude vykonávané vždy na základe príslušného právneho základu spracúvania a v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov.

 • zabezpečovanie vlastného chodu spoločnosti
 • zabezpečovanie dodávky služieb klientom
 • marketingové účely
Doba spracovávania údajov

Údaje spracovávame počas čo najkratšej doby, čiže iba vtedy, keď ich naša spoločnosť potrebuje pre zabezpečenie svojho chodu alebo pre zabezpečenie dodávky služieb našim klientom.

Práva dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte najmä:

 • právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 Nariadenia EÚ, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné;
 • právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 Nariadenia EÚ, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje;
 • právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 Nariadenia EÚ;
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 Nariadenia EÚ;
 • právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 Nariadenia EÚ, ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na právnom základe súhlasu podľa plnenia zmluvy;
 • ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať;
 • máte právo kedykoľvek účinne namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu (jedná sa len o zasielanie marketingového newsletteru); dané právo môžete realizovať buď odhlásením sa z odberu v texte každého marketingovo zameraného emailu alebo zaslaním námietky na naše kontaktné údaje uvedené nižšie;
 • takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo obrátiť sa so žalobou na príslušný súd. V každom prípade odporúčame akékoľvek spory, otázky alebo námietky riešiť primárne komunikáciou s našou spoločnosťou.